1 Jana 4.17; 1 Piotr 3,18

?W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie”. Jesteśmy uznani i umiłowani przez Boga na zawsze. W tych słowach objawia się nam miłość Boża w całej pełni. Jako Jego umiłowane dzieci, mamy przed Nim taką samą pozycję, jak Jezus: jesteśmy ułaskawieni, usprawiedliwieni i przyjęci w Umiłowanym na wieki! ?Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (Hebr. 10.14; czytaj: Rzym. 8,1.2; Kol. 1,12-14) Pierwszym dowodem pełnej litości Bożej miłości do nas widzimy w tym, że kiedy byliśmy daleko od Niego, umarli w grzechach i przestępstwach jako Jego nieprzyjaciele. On posłał Jednorodzonego Syna na świat i wydał Go za nas na śmierć. (Czytaj: Rzym. 5,6-8; Efez. 2,1-3) Drugim wielkim dowodem Bożej łaski i Jego miłości jest to, że dał nam Ducha Świętego i darował nowe życie. (Czytaj: Efez. 1,11-14; 2 Kor. 5,17) O trzecim dowodzie Bożej miłości pisze Jan w dzisiejszym wersecie. Nasza przyszłość jest w pełni zabezpieczona i możemy się z tego radować! Nic nie może nas od naszego Ojca i od Jezusa odłączyć. Imiona nasze są zapisane w niebie i nikt nie może ich wymazać. Dlatego też oczekujemy dnia sądu bez trwogi i strachu. Obietnica Jezusa jest aktualna: ?Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (Jan 10,27-29) Będziemy dzielić z Jezusem Jego chwałę i wspaniałość i z Nim na wieki przebywać. (Czytaj: Rzym. 5.1.2; Jan 17.24)

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy